517 398 997

follow us on

Ogólne warunki umowy

Definicje:

Agencja Reklamowa ROXart
Agencja Reklamowa Roxart Sp. z o.o
ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów, NIP: 8161704383, KRS: 0000623374

Zamawiający/Klient
Klient Agencji Reklamowej ROXart

 

Wykonawca
Agencja Reklamowa ROXart

Ogólne Warunki Umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy zawieranej pomiędzy Agencją Reklamową ROXart a Zamawiającym, zwane także skrótem OWU

Brief
Dokument wypełniany przed rozpoczęciem realizacji, w którym Zamawiający zamieszcza informacje niezbędne do zrealizowania projektu przez Agencję Reklamową ROXart.

Lista poprawek
Dokument sporządzony przez Zamawiającego, w którym określone są poprawki do projektu. Na jednej liście znajduje się do 10 punktów z opisem poprawek.

Przedmiot OWU:

 1. Przedmiotem OWU jest określenie zasad i warunków wykonywania przez Agencję Reklamową ROXart na rzecz Zamawiającego usług określonych w odrębnym zamówieniu złożonym przez Klienta zgodnie z wzorem stosowanym przez Wykonawcę (w szczególności realizacji projektów graficznych, stron internetowych lub wdrożenie strony www). Szczegółowy zakres usług (specyfikacja) wynika z oferty złożonej Zamawiającemu i złożonego na jej podstawie Zamówienia.
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej ROXart oznacza akceptację OWU i zasad w nich zawartych.
 3. W przypadku sprzeczności zapisów OWU, oferty lub Zamówienia, pierwszeństwo mają kolejno: Zamówienie, Oferta, OWU.

Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do wypełnienia Briefa i doręczenia go Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania materiałów graficznych w najwyższej jakości (minimalna rozdzielczość 1200x700px oraz 300 dpi) oraz wszystkich logotypów firm w krzywych (pliki pdf, cdr, psd lub ai), a także tekstów w formacie do skopiowania. Wykonawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku złej jakości materiałów lub potrzeby przepisywania tekstów ze zdjęć lub materiałów drukowanych. Koszt poprawienia jakości materiałów oraz przepisania tekstów obliczany jest na podstawie szacowanego czasu spędzonego na poprawieniu jakości materiałów oraz przepisywaniu tekstów i ten koszt podany będzie Zamawiającemu przed rozpoczęciem poprawiania jakości materiałów lub przepisywania tekstów.
 4. Wszelkie treści dostarczane przez Zamawiającego, które mają zostać użyte podczas realizacji zleceń z oferty, która jest załącznikiem do niniejszej umowy, muszą być wysyłane w plikach umożliwiających kopiowanie treści. Dopuszczalne formaty: .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .xls. W przypadku braku możliwości skopiowania treści z któregoś z wymienionych formatów, Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia treści w innym pliku, z możliwością ich bezproblemowego skopiowania.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów drogą elektroniczną (poprzez e-mail) na adres biuro@roxart.pl. Materiały wysłane na inne adresy mailowe mogą nie być brane pod uwagę podczas realizacji zlecenia. W przypadku plików przekraczających 15MB zalecamy użycie ftp lub serwisów zewnętrznych (np. wetransfer.com).
 6. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy treści i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, które będą zgodne z prawem, nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do doręczenia poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy, w formie chronologicznej listy, zgodnej z wzorem Wykonawcy.
 10. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu przekazane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, dobra osobiste, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej poniesione przez Wykonawcę lub zasądzone od Wykonawcy na rzecz powoda.
 11. Wykonawca nie jest zobowiązany do analizy materiałów, treści przesyłanych przez Klienta pod kątem ich prawidłowości lub występowania błędów – odpowiedzialność za materiały i treści ponosi wyłącznie Klient.

Prawa i Obowiązki Agencji Reklamowej ROXart/Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że żaden z materiałów, które wykorzysta do przygotowania projektu, nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich.
 2. Wykonawca może zmienić OWU. Zmiana staje się skuteczna w terminie określonym przez Wykonawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia na stronie www.roxart.pl.
 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.

Terminy realizacji

 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, w szczególności: treści, informacji, grafik – doręczenie prawidłowo oraz w pełni wypełnionego briefa oraz zaksięgowania wpłaty zadatku na koncie bankowy Agencji Reklamowej ROXart (płatność na podstawie faktury pro forma)
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.

Realizacja projektów graficznych materiałów reklamowych

 1. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 3. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy.
 4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona projektu opisana po kolei).
 5. Dopuszczalne jest maksymalnie dwukrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – wg stawki godzinowej.
 6. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 8. Wykonawca zastrzega sobie, iż po zakończonym projekcie nie przekazuję do niego plików otwartych-źródłowych.

 

Realizacja strony internetowej (sklepu internetowego):

 1. Strony przyjmują następujący zakres prac:
  1. opracowanie przez Wykonawcę makiety strony internetowej – do 10 dni roboczych
  2. zgłoszenie przez Zamawiającego uwag (1 lista poprawek) lub akceptacji do przygotowanej makiety strony internetowej – czas oczekiwania na poprawki lub akceptację – do 5 dni roboczych
  3. wprowadzenie przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do makiety – do 5 dni roboczych. Akceptacja makiety jest równoznaczna z akceptacją rozkładu treści i układu strony internetowej
  4. po akceptacji poprawionej makiety lub w przypadku braku uwag, Wykonawca rozpoczyna proces tworzenia projektu graficznego na podstawie zaakceptowanej makiety – czas trwania 5-10 dni roboczych
  5. zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych uwag do kolorystyki, treści lub podmiany zdjęć (2 listy poprawek) lub, w przypadku braku uwag, akceptacja – czas oczekiwania na poprawki lub akceptację – do 5 dni roboczych. Każda ingerencja w układ strony internetowej zaakceptowany w makiecie będzie dodatkowo płatna
  6. akceptacja przez Zamawiającego widoków strony internetowej do kodowania;
  7. wdrożenie przez Wykonawcę strony internetowej na linku roboczym;
  8. testy strony internetowej na linku roboczym, prowadzone przez Zamawiającego i Wykonawcę, które mają na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich zakodowanych elementów. Na tym etapie każda ingerencja w projekt graficzny będzie dodatkowo płatna.
  9. akceptacja przez Zamawiającego wykonanej strony internetowej i podpisanie protokołu potwierdzającego możliwość umieszczenia strony internetowej na domenie docelowej (po dostarczeniu odpowiednich dostępów przez Zamawiającego).
  10. podpisanie protokołu odbioru gotowej strony internetowej, potwierdzającej jej zgodność z początkowymi założeniami.
 2. Zamawiający może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres biuro@roxart.pl) zbiorcze uwagi (lista poprawek) co do makiety lub projektów strony internetowej, w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją makiety lub projektów, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu. Maksymalny czas oczekiwania na poprawki to 14 dni roboczych, po tym terminie Wykonawca uznaje makietę lub projekty za zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionej makiety lub widoków w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania listy poprawek od Zamawiającego.
 4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do makiety lub projektu (każdy widok makiety lub projektu opisany po kolei).
 5. W cenę wliczone są: jedna lista poprawek do makiety oraz dwie listy poprawek do widoków, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna. Po otrzymaniu kolejnej listy poprawek Wykonawca weryfikuje ją i określa czas na ich wprowadzenie.
 6. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji i wdrożeniu projektu będą dodatkowo płatne.
 7. Każda ingerencja Zamawiającego, która ma negatywny wpływ na zakodowaną przez Wykonawcę stronę internetową, będzie dodatkowo płatna.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Zamawiającego.
 9. Strona internetowa będzie kompatybilna z wersjami przeglądarek:
  • Google Chrome od wersji 48
  • Mozilla Firefox od wersji 43
  • Microsoft Edge od wersji 25
  • Opera od wersji 34 – Safari od wersji 10
 10. Strona zostanie zakodowana i umieszczona na linku roboczym Wykonawcy. Aby została przeniesiona na domenę docelową konieczna jest akceptacja przez Zamawiającego. Brak akceptacji przeniesienia strony internetowej w ciągu 30 dni od otrzymania linku roboczego do przetestowania lub brak wysłania danych potrzebnych do takiego przeniesienia, spowoduje, że Wykonawca spakuje pliki strony www i wyśle je poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w niniejszej umowie do osoby odpowiedzialnej za kontakt, a realizacja przedmiotu umowy oraz umowa zostaną uznane za zakończone.
 11. Podczas przekazania, strona internetowa posiadać będzie najnowszy, dostępny w tym momencie system CMS. Do sprawnego działania strony internetowej należy aktualizować system CMS do najnowszych wersji, poprzez aktualizacje pojawiające się cyklicznie w panelu administratora. Po przekazaniu strony internetowej wraz z dostępami, za aktualizacje odpowiedzialny jest Zamawiający.
 12. Wykonawca przekaże gotowy przedmiot umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego jako kontaktowy.
 13. Umieszczenie strony internetowej lub sklepu internetowego na domenie docelowej jest równoznaczne z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy i jego przekazaniem Zamawiającemu.
 14. W cenę wykonania przedmiotu umowy wliczona jest 1 godzina szkolenia z obsługi oraz poradnik w formie pdf. Każda kolejna godzina szkolenia jest dodatkowo płatna według aktualnie obowiązującej stawki.
 15. W przypadku braku kontaktu ze strony Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub zaprzestania kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a co za tym idzie – braku możliwości zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca uznaje przedmiot umowy oraz samą umowę za zakończone i należne jest mu pełne wynagrodzenie. W przypadku chęci powrotu do realizacji rozpoczętej na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca traktuje ją jako nową realizację, która będzie na nowo wyceniona po otrzymaniu niezbędnych informacji i materiałów.
 16. Landing page (strona lądowania, strona docelowa) – to inna nazwa strony docelowej. W dosłownym tłumaczeniu oznacza jest to „strona lądowania”, czyli miejsce wyświetlające się użytkownikowi w chwili kliknięcia w baner reklamowy lub link. Ma zwykle na celu pozyskanie kontaktu do potencjalnego klienta. Landingi są utrzymywane przez okres działania kampanii reklamowej.

Gwarancja na stronę / sklep www

 1. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać awarie strony internetowej wynikające z winy Wykonawcy w okresie 12 miesięcy licząc od dnia przekazania przedmiotu Umowy.
 2. Strony ustalają następująco terminy usuwania awarii, o których mowa w ust.1 powyżej:
  • awarie uniemożliwiające eksploatację systemu – w ciągu 24 godzin roboczych od momentu potwierdzonego zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 (awarie zgłaszane w godz. 16:00 – 8:00 oraz w soboty, niedzielę i święta traktowane będą jako zgłoszenie o godz. 8:00 pierwszego następnego dnia roboczego).
  • awarie nie uniemożliwiające eksploatacji systemu – w ciągu 8 godzin roboczych.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie strony internetowej wynikające z:
  1. wadliwego działania i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania koniecznego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy,
  2. zmian w konfiguracji serwera internetowego, jego oprogramowania oraz oprogramowania stanowiska użytkownika,
  3. zmian, które Zamawiający dokona samodzielnie, a które nie zostały opisane w poradniku,
  4. nieautoryzowanego dostępu do systemu,
  5. przerw w dostępie do sieci Internet.
 4. Po upływie 12 miesięcy wszelkie naprawy czy poprawki będą płatne.Usterki będą zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@roxart.pl.

Opłaty

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w przypadku gdy wynika to z OWU.
 2. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty zadatku w wysokości określonej ofertą.
 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy wskazany będzie na fakturze proforma oraz fakturze VAT.

Klauzula poufności, zakaz zatrudniania pracobiorców Agencji

 1. Zważywszy na to, że Strony w ramach realizacji Umowy mogą ujawniać sobie specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych, Strony zobowiązują się:
  1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła
  2. Wykorzystywać informacje jedynie w celach realizacji Umowy;
  3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
  4. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w postanowieniach dodatkowych.
 2. Obowiązki Stron wymienione w niniejszej klauzuli poufności znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
 3. Gdy wymaga tego interes Strony występującej do instytucji finansowej zawsze może zostać ujawniona pełna treść Umowy. Poza tym Strony nie mogą ujawnić treści Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, także po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu.
 4. Postanowienia w punkcie 1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji które:
  1. Są opublikowane, znane lub podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;
  2. Zostały przekazane przez osobę trzecią;
  3. Zostały ujawnione pracownikom Strony lub zatrudnionym przy Współpracy podwykonawcom Strony;
  4. Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu;
  5. Zostaną ujawnione przez jedną ze stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
 5. Zamawiający oraz Wykonawca określają karę umowną w wysokości 20000 zł netto za ujawnienie informacji poufnych, o których mowa w niniejszej klauzuli poufności, wbrew postanowieniam klauzuli poufności.
 6. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie w okresie realizacji umowy oraz przez dalszy okres 1 roku po jej zakończeniu, zatrudniał osób zatrudnionych przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie prawnej (w szczególności jako pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców). Zakaz ten dotyczy osób zatrudnionych przez Wykonawcę także po zakończeniu tego zatrudnienia, jeżeli byli zatrudnieni przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy z Zamawiającym.
 7. Naruszenie punktu 6 powyżej następuje także w każdym przypadku, gdy pracobiorcę Wykonawcy zatrudnia jakikolwiek podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym a także gdy pracobiorca wykonuje czynności/usługi na rzecz Zamawiającego w ramach umowy z odrębnym podmiotem (osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznają zdolność prawna).
 8. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zakazu zatrudnienia pracobiorców, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę 20.000,- zł za każdy miesiąc, w którym zakaz był naruszony za każdego zatrudnionego pracobiorcę. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń uzupełniających do pełnej wartości poniesionej szkody.

Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania umowy.
 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy, bez ograniczenia co do terytorium i ilości, w momencie uiszczenia pełnej opłaty za wykonane zlecenie.
 4. W przypadku rezygnacji z usług przed rozpoczęciem działań przez Wykonawcę, zwrot wpłaconych środków będzie wykonany nie wcześniej niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie podpisanej przez Zamawiającego faktury korygującej, odesłanej w formie skanu mailowo na adres: faktury@roxart.pl lub dostarczeniu oryginału drogą pocztową na adres siedziby Wykonawcy.
 5. Rezygnacja z zamówionych i opłaconych usług dotyczy wyłącznie nierozpoczętych realizacji i musi zostać uzasadniona przez Zamawiającego w formie pisemnej a pismo dostarczone na adres: biuro@roxart.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Wykonawcy.
 6. Na rozpatrzenie rezygnacji Wykonawca ma 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, zostanie on poddany rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Rzeszowie.
 8. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Strony wskazują adresy do doręczeń jak w komparycji Umowy.
 10. Zmiany osób związanych z realizacją Umowy, numerów i adresów nie wymagają zachowania pisemnej formy zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie pisemnej lub e-mail.
 11. Do czasu zawiadomienia drugiej Strony o o zmianie osób upoważnionych do uczestnictwa w realizacji Umowy, zmianie adresu – kontakt z dotychczasowymi osobami lub pod dotychczasowymi adresami uznaje się za skuteczny.
 12. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy jest lub stanie się w przyszłości nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 13. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 14. Zamawiający zezwala na umieszczenie wykonanych realizacji w portfolio Wykonawcy i posługiwanie się nimi w ramach oferowania usług Wykonawcy oraz w ramach prowadzonego przez niego marketingu (uprawnienie to dotyczy zarówno finalnych realizacji jak i tych, których Klient nie zaakceptował).
 15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do umieszczenia logo Zamawiającego na materiałach reklamowych Wykonawcy (ulotkach, ofertach, plakatach, stronie internetowej) w celu informowania potencjalnych klientów o współpracy z Zamawiającym. Uprawnienie to trwa w okresie współpracy między Stronami a także przez dalszy okres 3 lat od zakończenia tej współpracy. W przypadku rebrandingu Zamawiającego
 16. Zamawiający zezwala na umieszczenie podpisu Wykonawcy na wykonanym projekcie lub w stopce strony www wykonanej dla Zamawiającego wraz z aktywnym linkiem przekierowującym do strony internetowej Wykonawcy.
 17. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie mu faktur w formie elektronicznej i doręczanie ich na adres e-mail wskazany w komparycji Umowy.
 18. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Regulamin Programu Partnerskiego:

1. Osoba polecająca, klikając przycisk „poinformowałem osobę” oświadcza, że osoba, do której kontakt udostępnia Agencji Reklamowej ROXart Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej programpartnerski.roxart.pl, została o tym fakcie uprzedzona i wyraziła zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Reklamową ROXart Sp. z o.o.

2. Kupony otrzymane za polecenia mogą zostać wykorzystane jedynie na usługi Agencji Reklamowej ROXart Sp. z o.o. Nie mogą zostać wymienione na gotówkę.

3. Wartość kuponu naliczana jest od kwoty netto, zaksięgowanej na kocie bankowym Agencji Reklamowej ROXart Sp. z o.o. W przypadku abonamentów kwota kuponu liczona jest od kwoty zafakturowanej w pierwszym miesiącu współpracy z firmą poleconą. W przypadku zlecenia jednorazowego, kwota kuponu liczona jest od całości należności i udostępniona dopiero po zaksięgowaniu pełnej kwoty należności na koncie bankowym Agencji Reklamowej ROXart Sp. z o.o.

4. Kupony ważne są przez trzy miesiące od dnia ich otrzymania pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

5. Agencja Reklamowa ROXart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu partnerskiego, o czym będzie informować na stronie

http://programpartnerski.roxart.pl

Umów się na
darmowe konsultacje

Możesz tylko zyskać

WhatsApp