517 398 997

follow us on

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Roxart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1/200, 35-073 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000623374 (zwana dalej: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie kierując korespondencję na adres siedziby lub e-mailowo: biuro@roxart.pl

2. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych Administratorowi albo pozyskania ich przez Administratora samodzielnie mogą być one przetwarzane w celu:
a) realizacji umów jakie zawarli Państwo lub zawrą z Administratorem oraz realizacji związanych z tym obowiązków i uprawnień Administratora,
b) podejmowania czynności na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub umów,
c) realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora, składania propozycji nawiązania współpracy biznesowej),
d) podejmowania kontaktu z Państwem.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
– art. 6 ust. 1 lit. a) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody],
– art. 9 ust. 2 lit. a) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody a dane obejmują dane osobowe szczególnych kategorii],
– art. 6 ust. 1 lit. b) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem albo dla celów związanych z podejmowaniem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy],
– art. 6 ust. 1 lit. c) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim],
– art. 6 ust. 1 lit. f) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów],
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej także RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody – gdy Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) RODO,
b) przez okres niezbędny do realizacji umowy jaka zostanie lub została zawarta przez Państwa z Administratorem oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: – przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, – przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, – przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
c) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w ust.4 lit. b) powyżej.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), art. 9 ust.2 lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

7. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora od Państwa, to zostały pozyskane z publicznych źródeł (w szczególności z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego, serwisów internetowych). Administrator co do zasady nie pozyskuje danych osobowych w inny sposób. W przypadku, gdyby jednak Państwa dane zostały pozyskane w inny sposób niż od Państwa, zostaniecie o tym Państwo odrębnie poinformowani.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne albo obowiązkowe. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji umów z Administratorem, w celu prowadzenia kontaktu z Państwem. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość zawarcia lub wykonania umowy, nie istnieje możliwość prowadzenia z Państwem kontaktu. Podanie danych w celu prowadzenia marketingu przez Administratora, składania Państwu propozycji zawierania umów albo nawiązania współpracy biznesowej jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych: umowa może zostać niezawarta, Administrator nie będzie miał możliwości podejmowania z Państwem kontaktu oraz składania propozycji biznesowych.

10. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym odnoszące się konkretnie do przetwarzania Państwa danych osobowych i zakresu tego przetwarzania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.

Umów się na
darmowe konsultacje

Możesz tylko zyskać